Suomeksi · In English

BLOGIT


10.08.2017

Päivystyksessä asioiminen digitalisoituu

Terveyskylän tontille kohoaa viiden sairaanhoitopiirin yhteistyönä Kansallinen Päivystystalo, jonka perustukset on valettu ja rakentaminen on vahvasti käynnissä. Kokonaisuutta luotsataan eteenpäin täältä pohjoisesta käsin PPSHP:n otettua koordinaatiovastuun Päivystystalosta maaliskuussa 2017. Oulussa talon parissa työskentelee projektipäällikkö ja täysipäiväinen projektikoordinaattori. Apua koordinointiin ja pääkaupunkiseudun erityispiirteiden huomioimiseen saadaan HUS:ssa toimivalta projektikoordinaattorilta. Hän on ollut mukana Päivystystalon suunnittelussa alusta asti ja tehnyt pohjatyötä ennen rakenteilla olevan talon kansallistamista ja koordinaatiovastuun siirtymistä. Päivystystalolla on lisäksi projektityöntekijä sisällön tuottamiseen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Turussa ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä Tampereella. Kuopiolaiset ovat hengessä mukana ja ottavat kantaa Päivystystalon sisältöihin kommentoijan roolissa.  

Ison kansallisen talon rakentaminen vaatii suuria ponnistuksia. Jo pelkästään perustuksien valaminen koko maan kattavaa palvelua ja sisältöä varten on vaatinut miettimistä ja päätöksentekoa. Suomi on pitkien etäisyyksien maa, jossa olemassa olevien palveluiden kattavuus ja väestötiheys vaihtelevat huomattavasti. Oman mausteensa kokonaisuuteen tuo, ettei päivystyksessä asioivia voida suoraan jaotella erikoissairaanhoidon tai perusterveydenhuollon asiakkaiksi. Virtuaaliympäristössä niin kuin yhä enenevissä määrin myös perinteisessä terveydenhuollossa on käytettävä käsitettä päivystysasiakas ilman etuliitettä.  Virtuaalisairaala on muiden talojen osalta profiloitunut vahvasti erikoistason palveluksi ja se tuottaa tietoa asiakkaiden lisäksi myös perustason terveydenhuollon toimijoille. Päivystystalon rakentamisessa huomion on kohdennuttava asiakkaan jälkeen yleisemmin terveydenhuoltoon ja pyrittävä tuottamaan sisältöä joka palvelee meitä kaikkia. Tulevan sote- uudistuksen hengen mukaisesti Päivystystalossa halutaan tuottaa kansallisesti toimivia ja verkostoissa toteutettavia sähköisiä terveyspalveluita kaikille päivystyksellistä hoitoa, ohjausta tai neuvontaa tarvitseville kansalaisille iästä, asuinpaikasta, varallisuudesta tai digiosaamisesta riippumatta. Kansallisen Päivystystalon tärkeimmät tavoitteet ovat kunnianhimoiset ja vaativat paljon työtä ja suunnittelua sekä edellyttävät tiivistä kansallista yhteistyötä myös muiden kuin Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa mukana olevien sairaanhoitopiirien kanssa.

Kansalaiselle avoimet digitaaliset ja virtuaaliset päivystyspalvelut

Päivystystalossa asiakkaalle pyritään tarjoamaan tietoa ja toimintaohjeita äkillisten tilanteiden ja sairastumisien varalle. Tarjotun tiedon tulee olla saatavilla nopeasti ja helposti ja mahdollisimman yksinkertaiseen muotoon tiivistettynä. Virtuaalisairaalan ratkaisut mahdollistavat toimivien ja helppokäyttöisten työkalujen laatimisen ja tekevät palvelusta sujuvaa. Kaikkien talon rakentamisessa mukana olevien asiantuntijoiden yhteiseksi näkemykseksi on kirkastunut tavoite tarjota kansalaisille työkaluja heidän oman päätöksentekonsa tueksi. Päätöksenteon tuki kohdentuu erityisesti tilanteisiin, joissa joudutaan miettimään päivystykseen lähtemistä.

Tavallinen Päivystystalon asiakkaan polku alkaa usein äkillisesti kotona tai tien päällä ilman tietoa tai varmuutta diagnoosista. Asiakkaalla on uusi äkillinen oire, jonka hoitamiseen hän mahdollisesti tarvitsee päivystyksellisesti terveydenhuollon ammattilaisen apua. Tämän päivän kansalainen lähtee yhä useammin etsimään tarvitsemaansa tietoa internetistä. Me Päivystystalon rakentajat pyrimme varmistamaan, että tiedon ja avun tarpeessa oleva kansalainen ohjautuu käyttämänsä hakukoneen avulla Terveyskylä.fi -palveluun ja Päivystystaloon. Päivystystalossa asiakas käyttää hoidon tarpeen arvioinnin työkalua ja syöttää siihen omaa tilaansa kuvaavan sanan tai lähtee navigoimaan ihmisen kehoa kuvaavan avattaren avulla. Oireesta tai vaivasta riippuen asiakas saa eteensä oirenavigaattorin, kyselyn tai ohjeen, jonka avulla hoidon tarpeen arviota viedään eteenpäin. Prosessin päätteeksi asiakkaalla on tietoa suositellusta toimintatavasta, jonka pohjalta hän itse tekee lopullisen päätöksen hoitoon hakeutumisesta. Asiakkaan ohjautuessa päivystykseen tai terveyskeskuksen vastaanotolle astuu kuvaan mukaan työkalu, jonka avulla asiakas voi tarkistaa mihin yksikköön hänen tulisi alueellaan hakeutua ja missä se sijaitsee. Mikäli asiakkaan oire tai vaiva ei vaadi välitöntä päivystyksellistä arviota tai hoitoa löytyy Päivystystalosta tiivistetysti tarvittavat kotihoito-ohjeet ja ohjeet tilanteen seuraamiseen, uudelleen arviointiin ja hoitoon hakeutumiseen. Päivystystalon palveluiden kehittyessä myös virtuaaliset etävastaanotot, Chat-palvelu ja kuvan lähettäminen tulevat mahdolliseksi. Nämä parantavat edelleen virtuaalisen hoidon tarpeen arvion mahdollisuuksia ja turvallisuutta.

Päivystyspotilaan prosessiin ja tiedonkulkuun helpotusta digitaalisin ratkaisuin

Asiakkaiden päivystyskäynnin sujuvoittamiseen ruuhkaisilla päivystyspoliklinikoilla on suunnitteilla ja toteutuksessa erilaisia digitaalisia työkaluja. Usein päivystyksessä asioivan kansalaisen tuskaa vaivan tai vamman ohella lisää tiedonpuutteesta johtuva ahdistus ja epävarmuus. Päivystystalon projektiryhmässä olemme miettineet kuumeisesti miten päivystyspoliklinikoiden tiedon kulkua ammattilaisen ja asiakkaan välillä voitaisiin parantaa. Yksi ratkaisu tähän voisi olla Terveyskylän omapolkuun ja päivystyksen omiin potilastietojärjestelmiin kytkeytyvä mobiilisovellus, jonka asiakas voisi ladata omaan mobiililaitteeseensa. Mobiilisovelluksen avulla asiakkaan odotusaika päivystyspoliklinikalla voitaisiin muuttaa aktiiviseksi hyödyntämällä ennen vastaanottoa sovelluksen avulla täytettäviä sähköisiä esitietolomakkeita tai oireiden seurantaa asiakkaan toimesta oirepäiväkirjan avulla. Potilastietojärjestelmään kytketty sovellus voisi ottaa vastaan herätteitä ja ohjata asiakkaan toimintaa mm. laboratorio ja kuvantamisyksiköissä asioimisen helpottamiseksi. Ammattilaisen ja asiakkaan väliseen kommunikaation saataisiin sovelluksen avulla uusi keino perinteisen kommunikaation rinnalle. Myös traumapotilaan hoitoon liittyviä uusia digitaalisia ratkaisuja on kehitteillä ja päivystyspotilaan hoitoon liittyviä hyviä käytänteitä tullaan jakamaan kaikkien päivystyspotilaiden parissa työskentelevien saataville. Päivystystalon avoimen puolen avauduttua keskitämme voimavaramme päivystyksen prosesseja sujuvoittavien ratkaisujen kehittämiseen ja ryhdymme tosissamme miettimään miten ammattilainen parhaiten hyötyy Terveyskylän ja Päivystystalon sisällöistä.

Marja Ylilehto

Ensihoitaja YAMK, terveyshallintotieteen opiskelija

Projektikoordinaattori

Kansallinen Päivystystalo

Virtuaalisairaala 2.0- hanke

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

VALITSE BLOGIKIRJOITUS


-- (terveyskyla.png)

Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa rakennetaan Terveyskylää, joka on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. www.terveyskylä.fi